Etický kodex 

Pracovníci se v rámci poskytování rekondičních a regeneračních služeb se zavazují dodržovat následující body kodexu, který vychází z Etického kodexu zdravotnického pracovníka nelékařských oborů i z vlastních morálních zásad, pravidel a zkušeností.

1. Obecné pojetí naší profese

Masér / fyzioterapeut / zdravotnický pracovník - je povinen přistupovat ke své práci s veškerými odbornými schopnostmi, jimiž je vybaven, s vědomím profesionální odpovědnosti za podporu zdraví, prevenci nemocí, případně za obnovu zdraví, zmírňování a odstraňování bolesti.

 • V případě zjištění zdravotního stavu, jež nepatří do naší kompetence, musíme mu doporučit návštěvu u lékaře, pokládáme-li to za nezbytné a vyžaduje-li to zdravotní stav klienta.
 • V žádném případě nesmíme zakazovat užívání léků, které byly klientovi předepsány lékařem.
 • Terapie je v závažných případech doplňkovou péčí k odborné léčbě a doporučuje se spolupráce s lékařem klienta.
 • V rozsahu naší odbornosti a pravomocí poskytuje klientovi informace, které mu pomáhají převzít spoluzodpovědnost za jeho zdravotní stav a případnou léčbu.
 • Snažíme se při poskytování péče docílit vztahu založeného na důvěře, který ctí práva klienta, přičemž této důvěry není možné jakkoli zneužít.
 • Dbáme na udržování a zvyšování prestiže své profese, jsme odpovědní za kvalitu poskytované péče a za co nejvyšší odbornou úroveň svého vzdělávání.
 • Rozvíjíme své profesní zaměření a rozšiřuje odbornou kvalifikaci, sledujeme aktuální evidence-based a pokrok medicíny, především v oblasti pohybového apatátu s přesahem do dalších klinických oborů.
 • Dodržujeme veškeré zákony a hygienické požadavky, vztahující se k naši profesi.

2. Morální a etické chápání povolání

 • Plně si uvědomuje morální a etický dopad svých slov, myšlenek a činů na klienta.
 • Dbáme aktivně o vyvážený rozvoj tělesné i duševní úrovně své osobnosti.
 • Pečujeme o svůj vzhled – upravený zevnějšek a čistotu.
 • Uvědomujeme si své profesní i etické hranice ve vztahu ke klientovi a za žádných okolností je nepřekračujeme.

3. Zásady práce s klientem:

 • Umožňujeme klientovi předem se informovat o cenách a podmínkách, za kterých poskytujeme naše služby.
 • Na každé setkání je personál dostatečně připraven a odpočat.
 • Před zahájením masérského výkonu je vždy dotazováním zjištěn zdravotní stav klienta a podle toho posoudíme postup a vhodnost prováděné terapie.
 • Vždy je terapie promyšlená a používáme výhradně takové postupy, jejichž dopad na stav klienta je nám znám. Své postupy přizpůsobujeme momentálnímu zdravotnímu stavu a duševnímu rozpoložení zákazníka.
 • Po celou dobu setkání věnujeme klientovi plnou pozornost a vnímáme vše, co by mohlo posloužit ke zlepšení jeho zdravotního stavu a k celkové úlevě. Plně respektujeme přání klienta zvolit si masážní techniku, pokud tato není v rozporu s jeho zdravotním stavem.
 • Dbáme o vytvoření příjemné a bezpečné atmosféry. Ctíme soukromí klienta, obsah a průběh setkání zůstává pro ostatní tajemstvím.
 • Naše jednání a chování je vedené na základech vzájemné důstojnosti, společenské etice a obecné morálce. V práci s klientem upřednostňujeme prvky trpělivosti, vnitřního klidu a nezaujatosti. Ke klientovi se vždy chováme korektně a za všech okolností zachováváme profesionální přístup.
 • Pokud nám klient sděluje intimní problémy z osobního života, které nemají přímou souvislost s jeho zdravotním stavem, můžeme je vyslechnout, projevit ke klientovi citlivý přístup, avšak v zájmu zachování profesionality nespadá do našich kompetencí řešit je. Vyvarujeme se pronášení osobních úsudků a zaujatých postojů, které by mohly masírovaného jakkoli ovlivnit. Pokud problém vyhodnotíme jako závažný nebo vyžadující odbornou pomoc, můžeme klienta odkázat na příslušného pracovníka pomáhajících profesí či na kvalifikovanou instituci.
 • Vyhrazujeme si právo odmítnout přijetí klienta, který se na masáž dostaví pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek, chovající se agresivně, destruktivně nebo jinak nevhodně. Pokud se nevhodné chování klienta projeví až během masáže, opakuje se nebo stupňuje, vyhrazuji si právo setkání předčasně ukončit a po klientovi požadovat úhradu za již provedené masážní úkony.
 • Po skončení setkání řádně připravíme všechny prostředky a pomůcky k dalšímu použití.