Označením pole "Souhlasím s obchodními podmínkami a GDPR" poskytuje návštěvník stránek jako uživatel svůj souhlas s následujícím zněním obchodních podmínek, které se stávají nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi pořadatelem a uživatelem. Uživatel stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

Identifikační údaje pořadatele a "správce":
Bc. Libor Koutný
podnikatel se sídlem Živného 9/919, 635 00, Brno - Bystrc
IČ: 88717968

na straně jedné

a

uživatel/účastník kurzu/ - návštěvník webových stránek/klient, jakožto osoba, která má zájem uzavřít s pořadatelem smlouvu, jejímž předmětem je objednávka služeb poskytovaných pořadatelem, jak je níže specifikováno, tomuto uživateli; identifikační údaje uživatele vyplývají z registračního formuláře, který uživatel závazně vyplňuje

na straně druhé

Článek I. - Úvodní ustanovení

1. Pořadatel se zaměřuje na provozování vzdělávacích kurzů v  (dále jen ,,kurz"), a to podle níže uvedených podmínek.

2. Obsahem kurzu je výběr témat a to dle harmonogramu odeslaném přihlášeným uživatelům.

3. Uživatelem může být kterákoli fyzická osoba, která je plně svéprávná.

 

Článek II. - Uzavření smlouvy o poskytnutí služeb

1. Přihlášením na kurz vyplněním formuláře na stránkách (dále také jen "registrace") uživatel závazně objednává služby pořadatele, podává tedy návrh smlouvy o poskytnutí služeb popsaných v čl. I. těchto podmínek (dále také jen "smlouva"). Návrh smlouvy je možné předložit také odesláním vyplněné přihlášky (registrace) emailem na adresu koutnylibor@gmail.com a zaplacením alespoň zálohy na kurzovné. V takovém případě je uživatel povinen potvrdit bez zbytečného odkladu po odeslání přihlášky, nejpozději však před nástupem na kurz, že se s těmito podmínkami seznámil.

2. Uživatel je povinen uvést správně a pravdivě při registraci požadované identifikační údaje, zejména jméno, bydliště, datum narození a kontaktní údaje. Uživatel nese plnou odpovědnost za veškeré škody způsobené uvedením nepravdivých identifikačních údajů.

3. Uživatel je oprávněn zúčastnit se jakéhokoli kurzu nabízeného pořadatelem, splní-li podmínku registrace a splní-li další podmínky níže uvedené pro umožnění účasti na kurzu.

4. Pořadatel se zavazuje potvrdit přihlášku uživatele emailem na adresu uživatele uvedenou v přihlášce, a to bez zbytečného odkladu. Potvrzením přihlášky pořadatelem vzniká mezi pořadatelem a uživatelem smlouva o poskytnutí služeb popsaných v čl. I. těchto podmínek.

5. Uzavřením smlouvy jedním z výše popsaných způsobů se uživatel zavazuje zaplatit řádně a včas kurzovné dle čl. III. těchto podmínek a pořadatel se zavazuje poskytnout uživateli výuku v rozsahu určeném popisem kurzu na stránkách.

6. Zaplacením celého kurzovného vzniká uživateli právo účastnit se kurzu po celou dobu jeho trvání, s výjimkou případů uvedených v čl. IV. a V. těchto podmínek.

Článek III. - Hrazení kurzovného

1. Uživatel se přihlášením na kurz zavazuje uhradit kurzovné do stanoveného data nebo aslespoň zálohu a zbytek před začátkem kurzu (případně dle individuálně stnových splátek).

2. Uživatel je povinen zaplatit kurzovné převodem na účet pořadatele čú: 2301156155/2010.

Pro platby ze Slovenska - IBAN: CZ8420100000002301156155 vedený u FIO banka a.s.

3. V případě, že je u kurzu možnost dělení platby kurzovného (Masér teraput) je uživatel oprávněn využít nebo platbu provest v celku jednorázově.  Záloha je vždy nevratná.

4. Uživatel je povinen uvést u platby do "poznámky"celé jméno a druh kurzu, který je vždy uveden v potvrzovacím emailu o přihlášení na kurz.

5. V případě, kdy uživatel neuhradí plnou cenu kurzu ve lhůtě uvedené v odst. 1, popř. 3 tohoto článku těchto podmínek, je pořadatel oprávněn odstoupit od smlouvy a uživatel je v tomto případě povinen zaplatit pořadateli odstupné ve výši součtu všech doposud zaplacených záloh či jiných dílčích úhrad.

Článek IV. - Odstoupení od smlouvy a prodlení stran, storno

1. V případě prodlení uživatele s provedením platby za kurz je pořadatel oprávněn neumožnit uživateli účast na kurzu až do doby uhrazení celého kurzovného.

2. Pořadatel i uživatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy výhradně z níže uvedených důvodů.

3. Odstoupení ze strany uživatele je možné bez udání důvodů více jak 21 (jednadvaceti) dnů před datem kurzu se jedná o storno kurzu. Oznámení o odstoupení od smlouvy je nutno zaslat na adresu koutnylibor@gmail.com. V tomto případě se pořadatel zavazuje vrátit uživateli zaplacenou platbu kurzovného sníženou o storno platbu 1000 Kč. Kurzovné bude zaslané na účet ze kterého byla platba pořadateli poukázána, pokud nebude požadováno jinak.

4. Uživatel je také oprávněn odstoupit od smlouvy méně jak 21 dnů před datem kurzu s tím, že v takovém případě je uživatel povinen zaplatit pořadateli odstupné ve výši součtu všech doposud zaplacených záloh či jiných dílčích úhrad maxámně však 75% kurzovného.

5. V případě odstoupení od smlouvy ze strany uživatele méně než 7 (sedm) dní před začátkem kurzu je uživatel povinen zaplatit pořadateli odstupné ve výši 100% kurzovného.

6. Pořadatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy uživatel svým chováním v průběhu kurzu ohrožuje zdraví, život či bezpečnost nebo společenskou pohodu ostatních uživatelů nebo lektorů, a v případě, kdy svým chováním značně ztěžuje či znemožňuje řádný průběh výuky bez náhrady kurzovného.

7. Pořadatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy je překročena kapacita kurzu. V takovém případě je pořadatel povinen bez odkladu vrátit uživateli zaplacené kurzovné v plné výši na účet, ze kterého byla platba pořadateli poukázána.

8. Storno lze použít pro poukazy na kurz, kde nebyl domluvený termín konání kurzu. Storno poplatek je 15 % z ceny kurzovného. U kurzu, kde se hlasí na konkrétní termíny nebo byl už domluvený termín konání se storno nezvtahuje a řídí se podmínkymi dle Článeku IV odst.

Článek V. - Změny v kurzu a zrušení kurzu

1. Pořadatel je oprávněn změnit místo nebo datum konání kurzu, lektora a obsah výuky. Pořadatel je povinen v takovém případě bez odkladu oznámit uživateli veškeré změny prostřednictvím emailu, který uživatel uvedl při přihlášení na kurz.

2. Pořadatel je oprávněn zrušit konkrétní lekci v kurzu. V případě umožnění náhradní lekce v jiný čas je uživatel podle své volby oprávněn zúčastnit se náhradní lekce bez dalšího poplatku. V případě, že lekci nebude možno nahradit, vzniká uživateli právo na vrácení poměrné částky zaplacené za kurz připadající na tuto hodinu výuky.

3. V případě, kdy se uživatel nedostaví na lekci kurzu, nemá právo na vrácení poměrné částky zaplacené za kurz.

4. Pořadatel si vyhrazuje právo kurz jednostranně zrušit z neočekávaných a oprávněných důvodů. V takovém případě se pořadatel zavazuje vrátit uživateli poměrnou část kurzovného za zrušené lekce, a to do 30 (třiceti) pracovních dnů ode dne zrušení kurzu na účet, ze kterého byla platba pořadateli poukázána.

Článek VI. - Ochrana osobních údajů

1. Všechny osobní údaje jsou u pořadatele uchovány v souladu s právním řádem České republiky. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dobrovolně poskytnuté uživatelem za účelem splnění smlouvy - v rozsahu nezbytném pro konání kurzu a informování o změnách v konání kurzu - a za účelem plnění povinností vyplývajících z jiných právních předpisů (zejm. účetní a daňové předpisy) i bez souhlasu uživatele. Pořadatel zpracovává následující údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, kontaktní údaje (telefon, e-mail). Údaje jsou zpracovávány a shromažďovány automatizovaně prostřednictvím uživatelem vyplněného formuláře. Uživatel se zavazuje oznámit pořadateli případné změny těchto údajů tak, aby pořadatel dostál své povinnosti zpracovávat pouze platné a aktuální údaje.

2. Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně vyjma případu, kdy je pořadatel povinen tyto údaje poskytnout dle platných právních předpisů. Pokud by je pořadatel použil v souvislosti s nabídkou obchodu nebo služeb, má uživatel právo svůj souhlas k nakládání se svými osobními údaji k tomuto účelu písemně odvolat.

3. Všechna data (osobní údaje) jsou použita pouze pro obchodní transakci a učetní doklad.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Návštěvník internetové stránky tímto uděluje pořadateli "správce“ souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“).

Návštěvník internetové stránky souhlas uděluje pro a to konkrétně pro opakované vypracovávání obchodních nabídek, které bude návštěvník internetové stránky moci využít u Správce, a pro zasílání zpráv či za účelem telefonického kontaktu obsahujícího další obchodní sdělení Správce a jiná obdobná sdělení na kontaktní údaje uvedené v rámci webového formuláře. Všechny informace jsou zabezpečené a přístupné pouze správci.

Správce bude zpracovávat pro výše uvedený účel pouze osobní údaje návštěvníka internetové stránky, jak budou vyplněny do tohoto webového formuláře, případně obsaženy v dalších dokumentech, které návštěvník internetové stránky vloží jako přílohu tohoto formuláře.

Správce bude zpracovávat výše uvedené osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, maximálně však 5 let, nebo do odvolání souhlasu.

Poučení o právech návštěvníka internetové stránky/účastníka kurzu/klient nabízených služeb: bere rovněž na vědomí, že má vůči Správci právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále práva (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana jeho osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, (v) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (vi) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vii) na omezení zpracování osobních údajů. Nejpozději s účinností GDPR, tedy od 25. 5. 2018, taktéž (viii) právo na přenositelnost údajů a (ix) právo vznést námitku, po níž zpracování jeho osobních údajů Správce ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami návštěvníka internetové stránky, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Návštěvník internetové stránky bere na vědomí, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli odvolat, a to osobně na provozovně Správce nebo zasláním e-mailu na adresu koutnylibor@gmail.com.

 

Článek VII. - Závěrečná ustanovení, disclaimer

1. Pořadatel nezaručuje absolutní funkčnost stránek zejména co do neomezené dostupnosti aplikace ze sítě internet, nedotknutelnosti dat, jejich zálohu, a pořadatel neodpovídá za neprovedení jednotlivých operací, nemožnost využití a dostupnost aplikace způsobených příčinami mimo kontrolu pořadatele.

2. V souladu s § 4 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, uživatel posoudil obsah těchto obchodních podmínek a jejich odsouhlasením výslovně potvrzuje, že jej neshledává rozporným.

3. Ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, pořadatel informuje zákazníka - uživatele v postavení spotřebitele, že při řešení případného sporu plynoucího ze vztahů založených účastí na kurzu dle těchto obchodních podmínek, může využít možnost mimosoudního řešení sporu. Orgánem, na který se uživatel může obrátit, je Česká obchodní inspekce (ČOI - www.coi.cz). Uživatel podpisem těchto obchodních podmínek potvrzuje, že byl pořadatelem jasně a srozumitelně seznámen s touto skutečností a že této informaci porozuměl.

Tyto podmínky nabývají platnosti od dne 1.7. 2017